W związku z decyzją Prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów, wydaną w dniu 17/03/2020 r. RWR.610.4.18 JM, nr. 2/2020, Capital System sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie informuje, że zobowiązał się do zakończenia naruszenia zbiorowych interesów konsumentów, polegającego na niepodawaniu w umowach zawieranych z konsumentami, z wykorzystaniem wzorca umowy pt. "Umowa określająca warunki udzielania pożyczek gotówkowych" ,informacji, o których mowa w art. 30 ust. 1 pkt. 6,10,11,15 i 21 ustawy z dnia 12 maja 2011 r. o kredycie konsumenckim (Dz.U. z 2019 r.,poz. 1083). Szczegóły wykonania powyższego zobowiązania i jego zakresu określono w ww. Decyzji Prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów, dostępnej na stronie www.uokik.gov.pl

Dokonanie zdolności kredytowej, oceny ryzyka kredytowego oraz umożliwienie weryfikacji prawidłowości wykonania oceny

Udzielam wszystkich poniższych zgód w celu dokonania oceny mojej zdolności kredytowej, oceny ryzyka kredytowego oraz umożliwienia weryfikacji prawidłowości wykonania oceny. (udzielenie rzeczonych zgód jest dobrowolne, przy czym brak zgody uniemożliwi dokonanie oceny zdolności kredytowej i rozpoznanie niniejszego wniosku)

- Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Cardina sp. z o.o. w celu oceny ryzyka kredytowego oraz mojej zdolności kredytowej, w tym na udostępnianie i pozyskiwanie danych osobowych dotyczących mojej osoby z biur informacji kredytowych oraz od innych kredytodawców.

- Upoważniam Cardina sp. z o.o. do przekazania w terminie 60 dni do: (i) Krajowego Biura Informacji Gospodarczej S.A. (KRS: 172726) oraz (ii) Biura Informacji Gospodarczej InfoMonitor S.A. (KRS: 201192) moich danych osobowych i udzielam zgody na udostępnienie przez te podmioty podmiotowi Cardina sp. z o.o., w odpowiedzi na złożone zapytanie:

a) informacji gospodarczych dotyczących moich zobowiązań, w tym stanowiących tajemnicę bankową, stosownie do treści art. 24 ust. 1 ustawy z dnia 9 kwietnia 2010 roku o udostępnianiu informacji gospodarczych i wymianie danych gospodarczych (dalej: u.i.g.),

b) dotyczących mnie informacji z rejestrów wymienionych w art. 28 ust. 1 u.i.g.

- Wyrażam zgodę na wystąpienie przez Cardina Sp. z o.o. o ujawnienie moich danych dotyczących historii pożyczek oraz wyników analiz statystycznych oraz do przekazania tych danych Uczestnikom Platformy Wymiany Informacji Pożyczkowej1, w celu oceny mojej zdolności kredytowej i weryfikacji danych.

- Wyrażam zgodę na: (i) udostępnienie przez Cardina sp. z o.o. moich danych osobowych zawartych w niniejszym wniosku Uczestnikom Platformy Wymiany Informacji Pożyczkowej w terminie 30 dni, w celu uzyskania od nich przetwarzanych w ich zbiorach danych informacji o historii moich pożyczek oraz wyników analiz statystycznych, (ii) zestawienie tych informacji oraz wyników analiz statystycznych przez Cardina sp. z o.o. i ich (iii) przetwarzanie przez Cardina sp. z o.o. przez 3 lata od udostępnienia.

- Wyrażam zgodę na udostępnienie Cardinie sp. z o.o. przez Uczestników Platformy Wymiany Informacji Pożyczkowej1 w terminie 30 dni, przetwarzanych w ich zbiorach danych informacji o historii moich pożyczek oraz wyników analiz statystycznych i ich przetwarzanie przez Cardina sp. z o.o. przez 3 lata od udostępnienia.

- Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w niniejszym wniosku przez Cardina sp. z o.o. nie dłużej jednak niż przez 3 lata odpowiednio po wykonaniu zobowiązań wobec instytucji finansowej, wynikających z zawartej umowy o kredyt konsumencki lub kredyt płatniczy, zbyciu przez instytucję finansową wierzytelności wynikających z umowy o kredyt konsumencki lub kredyt płatniczy lub rozwiązaniu umowy o kredyt konsumencki lub o kredyt płatniczy, moich danych osobowych zawartych w umowie o świadczenie usługi finansowej oraz informacji dotyczących wykonywania zobowiązań wynikających z tej umowy, a także na przetwarzanie przez instytucję finansową w analizach statystycznych przez 3 lata moich danych zebranych w procesie wnioskowania o udzielenie usługi finansowej.

- Wyrażam zgodę na dokonanie przez Cardina sp. z o.o. weryfikacji podanych przeze mnie danych osobowych, w szczególności wyrażam zgodę na kontakt z moim pracodawcą, w celu potwierdzenia danych podanych przeze mnie w we wniosku telefonicznie, pisemnie lub osobiście. Wyrażam zgodę na udzielenie Cardinie sp. z o.o. przez mojego pracodawcę wskazanego we wniosku, informacji dotyczących mojego zatrudnienia.

Lista Uczestników Platformy Wymiany Informacji Pożyczkowej