Szanowni Państwo! Uprzejmie informujemy, że opcja refinansowania pożyczki będzie dostępna wyłącznie do 28.02.2019 r. Po tym terminie nie będzie możliwości refinansowania.
Zaloguj się Zapomniałem hasła

Dokonanie zdolności kredytowej, oceny ryzyka kredytowego oraz umożliwienie weryfikacji prawidłowości wykonania oceny

Udzielam wszystkich poniższych zgód w celu dokonania oceny mojej zdolności kredytowej, oceny ryzyka kredytowego oraz umożliwienia weryfikacji prawidłowości wykonania oceny. (udzielenie rzeczonych zgód jest dobrowolne, przy czym brak zgody uniemożliwi dokonanie oceny zdolności kredytowej i rozpoznanie niniejszego wniosku)

- Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Cardina sp. z o.o. w celu oceny ryzyka kredytowego oraz mojej zdolności kredytowej, w tym na udostępnianie i pozyskiwanie danych osobowych dotyczących mojej osoby z biur informacji kredytowych oraz od innych kredytodawców.

- Upoważniam Cardina sp. z o.o. do przekazania w terminie 60 dni do: (i) Krajowego Biura Informacji Gospodarczej S.A. (KRS: 172726) oraz (ii) Biura Informacji Gospodarczej InfoMonitor S.A. (KRS: 201192) moich danych osobowych i udzielam zgody na udostępnienie przez te podmioty podmiotowi Cardina sp. z o.o., w odpowiedzi na złożone zapytanie:

a) informacji gospodarczych dotyczących moich zobowiązań, w tym stanowiących tajemnicę bankową, stosownie do treści art. 24 ust. 1 ustawy z dnia 9 kwietnia 2010 roku o udostępnianiu informacji gospodarczych i wymianie danych gospodarczych (dalej: u.i.g.),

b) dotyczących mnie informacji z rejestrów wymienionych w art. 28 ust. 1 u.i.g.

- Wyrażam zgodę na wystąpienie przez Cardina Sp. z o.o. o ujawnienie moich danych dotyczących historii pożyczek oraz wyników analiz statystycznych oraz do przekazania tych danych Uczestnikom Platformy Wymiany Informacji Pożyczkowej1, w celu oceny mojej zdolności kredytowej i weryfikacji danych.

- Wyrażam zgodę na: (i) udostępnienie przez Cardina sp. z o.o. moich danych osobowych zawartych w niniejszym wniosku Uczestnikom Platformy Wymiany Informacji Pożyczkowej w terminie 30 dni, w celu uzyskania od nich przetwarzanych w ich zbiorach danych informacji o historii moich pożyczek oraz wyników analiz statystycznych, (ii) zestawienie tych informacji oraz wyników analiz statystycznych przez Cardina sp. z o.o. i ich (iii) przetwarzanie przez Cardina sp. z o.o. przez 3 lata od udostępnienia.

- Wyrażam zgodę na udostępnienie Cardinie sp. z o.o. przez Uczestników Platformy Wymiany Informacji Pożyczkowej1 w terminie 30 dni, przetwarzanych w ich zbiorach danych informacji o historii moich pożyczek oraz wyników analiz statystycznych i ich przetwarzanie przez Cardina sp. z o.o. przez 3 lata od udostępnienia.

- Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w niniejszym wniosku przez Cardina sp. z o.o. nie dłużej jednak niż przez 3 lata odpowiednio po wykonaniu zobowiązań wobec instytucji finansowej, wynikających z zawartej umowy o kredyt konsumencki lub kredyt płatniczy, zbyciu przez instytucję finansową wierzytelności wynikających z umowy o kredyt konsumencki lub kredyt płatniczy lub rozwiązaniu umowy o kredyt konsumencki lub o kredyt płatniczy, moich danych osobowych zawartych w umowie o świadczenie usługi finansowej oraz informacji dotyczących wykonywania zobowiązań wynikających z tej umowy, a także na przetwarzanie przez instytucję finansową w analizach statystycznych przez 3 lata moich danych zebranych w procesie wnioskowania o udzielenie usługi finansowej.

- Wyrażam zgodę na dokonanie przez Cardina sp. z o.o. weryfikacji podanych przeze mnie danych osobowych, w szczególności wyrażam zgodę na kontakt z moim pracodawcą, w celu potwierdzenia danych podanych przeze mnie w we wniosku telefonicznie, pisemnie lub osobiście. Wyrażam zgodę na udzielenie Cardinie sp. z o.o. przez mojego pracodawcę wskazanego we wniosku, informacji dotyczących mojego zatrudnienia.

Lista Uczestników Platformy Wymiany Informacji Pożyczkowej