W związku z decyzją Prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów, wydaną w dniu 17/03/2020 r. RWR.610.4.18 JM, nr. 2/2020, Capital System sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie informuje, że zobowiązał się do zakończenia naruszenia zbiorowych interesów konsumentów, polegającego na niepodawaniu w umowach zawieranych z konsumentami, z wykorzystaniem wzorca umowy pt. "Umowa określająca warunki udzielania pożyczek gotówkowych" ,informacji, o których mowa w art. 30 ust. 1 pkt. 6,10,11,15 i 21 ustawy z dnia 12 maja 2011 r. o kredycie konsumenckim (Dz.U. z 2019 r.,poz. 1083). Szczegóły wykonania powyższego zobowiązania i jego zakresu określono w ww. Decyzji Prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów, dostępnej na stronie www.uokik.gov.pl

Zasady odpowiedzialnego zaciągania pożyczek

Midway Invest Sp. z o.o. działająca pod handlową nazwą sms365.pl jako odpowiedzialny pożyczkodawca działa i udziela pożyczek zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa oraz z umową pożyczki, zobowiązuje się przestrzegać tych zasad przez cały okres obowiązywania umowy pożyczki.


1. Cel na jaki można zaciągnąć pożyczkę

SMS365.pl udziela krótkoterminowych pożyczek do 3000 zł z terminem spłaty do jednego miesiąca. Pożyczka udzielona jest w celu opłacenia nieplanowanego zakupu lub rozwiązania krótkoterminowych problemów finansowych i nie może być ona uważana za dodatkowe źródło dochodów. W związku z tym, zalecane jest zaciąganie pożyczki tylko na sumę, która w danym momencie jest potrzebna pożyczkobiorcy i którą będzie on w stanie spłacić w wybranym okresie spłaty pożyczki.


2. Koszt pożyczki.

Wszystkie koszty związane z pożyczką są określone w umowie pożyczki i harmonogramie spłaty. SMS365.pl nie będzie dochodziła żadnych innych należności.


3. Prawo do odstąpienia i wcześniejszej spłaty pożyczki.

SMS365.pl zaleca spłacenie pożyczki w możliwie najkrótszym czasie w celu zmniejszenia wydatków związanych z korzystaniem z niej. Pożyczkobiorca w ciągu 14 dni od dnia zawarcia umowy lub od dnia, w którym otrzymał postanowienia umowy kredytowej, może skorzystać z prawa do odstąpienia od umowy kredytowej na podstawie pisemnego powiadomienia SMS365.pl. Pożyczkobiorca ma prawo do pełnej spłaty pożyczki przed terminem po opłaceniu odsetek za faktyczny czas korzystania z pożyczki i prowizji za jej udzielenie, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 12 maja 2011 o kredycie konsumenckim (Dz.U. 2011 nr 126 poz. 715).


4. Niedotrzymanie terminu spłaty pożyczki i związane z tym konsekwencje.

W przypadku zwłoki w spłacie pożyczki SMS365.pl za pomocą wszelkich możliwych środków będzie podejmować próby skontaktowania się z pożyczkobiorcą, aby poinformować go o zaleganiu w spłacie pożyczki i ostrzec o możliwych konsekwencjach. Pożyczkodawca może przekazać osobom trzecim prawo do egzekucji opłaty, której koszty pokrywa pożyczkodawca.


Powyższe zasady odpowiedzialnego zaciągania pożyczek stanowią jedynie walor informacyjny i nie mogą być uznawane za oficjalne wyjaśnienie lub tłumaczenie jakiegokolwiek innego dokumentu.