W związku z decyzją Prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów, wydaną w dniu 17/03/2020 r. RWR.610.4.18 JM, nr. 2/2020, Capital System sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie informuje, że zobowiązał się do zakończenia naruszenia zbiorowych interesów konsumentów, polegającego na niepodawaniu w umowach zawieranych z konsumentami, z wykorzystaniem wzorca umowy pt. "Umowa określająca warunki udzielania pożyczek gotówkowych" ,informacji, o których mowa w art. 30 ust. 1 pkt. 6,10,11,15 i 21 ustawy z dnia 12 maja 2011 r. o kredycie konsumenckim (Dz.U. z 2019 r.,poz. 1083). Szczegóły wykonania powyższego zobowiązania i jego zakresu określono w ww. Decyzji Prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów, dostępnej na stronie www.uokik.gov.pl

WNIOSKOWANY LIMIT

-

Opłata za obsługę wykorzystanego limitu 
- / dzień
Minimalna kwota do spłaty:
- / miesiąc
Opłata miesięczna za kartę główną:
-
Oprocentowanie:
-
RRSO:
-
Całkowita kwota do zapłaty:
-

DANE PODSTAWOWE 


 


 


 

ZGODY


 
*

Oświadczam, że posiadam pełną zdolność do czynności prawnych oraz że zamieszkuję i uzyskuję dochody w Polsce.

 
*

Oświadczam, że nie jestem osobą zajmującą eksponowane stanowisko polityczne (PEP), członkiem rodziny PEP ani też osobą znaną jako bliski współpracownik PEP.
Jestem świadomy/a odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia.

 

Udzielam wszystkich poniższych zgód na przetwarzanie moich danych osobowych w celach marketingowych i handlowych.

 
*

Udzielam wszystkich poniższych zgód w celu dokonania oceny mojej zdolności kredytowej, oceny ryzyka kredytowego oraz umożliwienia weryfikacji prawidłowości wykonania oceny. (udzielenie rzeczonych zgód jest dobrowolne, przy czym brak zgody uniemożliwi dokonanie oceny zdolności kredytowej i rozpoznanie niniejszego wniosku)

 

Upoważniam Cardina sp. z o.o. do wystąpienia o ujawnienie informacji o wywiązaniu się przeze mnie z wszelkich zobowiązań pieniężnych biurom informacji gospodarczej.

 
*

Oświadczam, że zapoznałem/-am się z i akceptuję Klauzulę Informacyjną oraz Regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną określające zasady przetwarzania danych osobowych przez Cardina sp. z o.o.

* Zgody wymagane