WNIOSKOWANY LIMIT

-

Opłata za obsługę wykorzystanego limitu 
- / dzień
Minimalna kwota do spłaty:
- / miesiąc
Opłata miesięczna za kartę główną:
-
Oprocentowanie:
-
RRSO:
-
Całkowita kwota do zapłaty:
-

DANE PODSTAWOWE 


 


 


 

ZGODY


 
*

Oświadczam, że posiadam pełną zdolność do czynności prawnych oraz że zamieszkuję i uzyskuję dochody w Polsce.

 
*

Oświadczam, że nie jestem osobą zajmującą eksponowane stanowisko polityczne (PEP), członkiem rodziny PEP ani też osobą znaną jako bliski współpracownik PEP.
Jestem świadomy/a odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia.

 

Udzielam wszystkich poniższych zgód na otrzymywanie informacji handlowych.

 

Udzielam zgody na udostepnienie mojego numeru PESEL oraz danych teleadresowych podmiotom współpracującym w celu oceny zdolności kredytowej.

 
*

Udzielam wszystkich poniższych zgód w celu dokonania oceny mojej zdolności kredytowej, oceny ryzyka kredytowego oraz umożliwienia weryfikacji prawidłowości wykonania oceny. (udzielenie rzeczonych zgód jest dobrowolne, przy czym brak zgody uniemożliwi dokonanie oceny zdolności kredytowej i rozpoznanie niniejszego wniosku)

 

Upoważniam Cardina sp. z o.o. do wystąpienia o ujawnienie informacji o wywiązaniu się przeze mnie z wszelkich zobowiązań pieniężnych biurom informacji gospodarczej.

 
*

Oświadczam, że zapoznałem/-am się z Klauzulę Informacyjną oraz Regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną.

* Zgody wymagane