W związku z decyzją Prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów, wydaną w dniu 17/03/2020 r. RWR.610.4.18 JM, nr. 2/2020, Capital System sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie informuje, że zobowiązał się do zakończenia naruszenia zbiorowych interesów konsumentów, polegającego na niepodawaniu w umowach zawieranych z konsumentami, z wykorzystaniem wzorca umowy pt. "Umowa określająca warunki udzielania pożyczek gotówkowych" ,informacji, o których mowa w art. 30 ust. 1 pkt. 6,10,11,15 i 21 ustawy z dnia 12 maja 2011 r. o kredycie konsumenckim (Dz.U. z 2019 r.,poz. 1083). Szczegóły wykonania powyższego zobowiązania i jego zakresu określono w ww. Decyzji Prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów, dostępnej na stronie www.uokik.gov.pl

Klauzula informacyjna

1. Administratorem danych osobowych jest Cardina sp. z o.o. Dane kontaktowe: ul. Wołoska 5, 02-675 Warszawa, adres e-mail: info@cardina.pl, strona internetowa: www.cardina.pl, telefon: 22 100 32 23

2. Cardina sp. z o.o. nie wyznaczyła inspektora ochrony danych osobowych. We wszystkich sprawach związanych z ochroną danych osobowych, w tym dotyczących realizacji praw związanych z przetwarzaniem danych można kontaktować się poprzez adres e-mail kontakt@cardina.pl lub pisemnie na adres: ul. Wołoska 5, 02-675 Warszawa.

3. Cardina sp. z o.o. może przetwarzać dane osobowe Klienta w poniższych celach:
a) w celu oceny zdolności kredytowej i ryzyka kredytowego, w tym z wykorzystaniem profilowania – na podstawie art. 6 ust. 1 c) RODO oraz ustawy o kredycie konsumenckim, za wyjątkiem oceny zdolności kredytowej dokonywanej na podstawie zgody Klienta, które odbywa się tylko jeżeli wyrazi on na to zgodę - na podstawie art. 6 ust. 1 a) RODO; wyrażenie zgód na przetwarzanie danych jest dobrowolne; w przypadku braku zgody na przetwarzanie danych nieoznaczonych znakiem * dane te nie będą przetwarzane co uniemożliwi rozpoznanie wniosku o zawarcie umowy; w przypadku braku zgody na przetwarzanie danych oznaczonych znakiem * Cardina sp. z o.o. nie będzie przetwarzać tych danych, co nie wpłynie na rozpoznanie wniosku;
b) w celu przedstawienia rozpatrzenia wniosku kredytowego, przygotowania i przedstawienia oferty, zawarcia i wykonania umowy oraz świadczenia usług związanych z umową – na podstawie art. 6 ust. 1 pkt b RODO;
c) w celu wykonania obowiązków prawnych, w tym obowiązku identyfikacyjnego wynikającego z ustawy o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu, obowiązku rozpatrzenia reklamacji wynikającego z ustawy o rozpatrywaniu reklamacji przez podmioty rynku finansowego i o Rzeczniku Finansowym, oraz obowiązków ciążących na Administratorze w związku ze świadczeniem usług płatniczych wynikających z ustawy o usługach płatniczych – na podstawie art. 6 ust. 1 pkt c RODO;
d) dla celów marketingu bezpośredniego Cardina sp. z o.o., w tym do celów profilowania dla celów marketingowych i w celach analitycznych – Cardina sp. z o.o. przetwarza dane osobowe ponieważ posiada uzasadniony interes administratora danych, na podstawie art. 6 ust. 1 pkt f RODO tj. możliwość prowadzenia własnego marketingu bezpośredniego;
e) dla celów marketingowych, w tym dla celów analitycznych i profilowania osób trzecich, w tym parterów Administratora – Cardina sp. z o.o. przetwarza dane osobowe na podstawie udzielonej zgody, zgodnie z art. 6 ust. 1 pkt a RODO; w przypadku braku zgody Cardina sp. z o.o. nie przetwarza danych osobowych Klienta w tym celu;
f) w celu przekazywania informacji handlowych – Cardina sp. z o.o. przetwarza dane osobowe na podstawie udzielonej zgody, zgodnie z art. 6 ust. 1 pkt a RODO, w przypadku braku zgody Cardina sp. z o.o. nie przetwarza danych osobowych Klienta w tym celu;
g) w celu dochodzenia roszczeń związanych z zawartą umową – Cardina sp. z o.o. przetwarza dane osobowe ponieważ posiada uzasadniony interes administratora danych, na podstawie art. 6 ust. 1 pkt f RODO, tj. możliwość dochodzenia roszczeń od Klienta.

4. Przekazane dane osobowe nie będą przekazywane do państw trzecich znajdujących się poza terytorium Europejskiego Obszaru Gospodarczego i organizacji międzynarodowych.

5. Cardina sp. z o.o. może udostępniać dane osobowe podmiotom ustawowo upoważnionym do odbioru danych osobowych Klienta (w tym Generalnemu Inspektorowi Informacji Finansowej), podmiotom z grupy kapitałowej, do której należy lub osobom trzecim w powyżej wskazanych celach, w tym w celach marketingowych w przypadku udzielenia przez Klienta zgody na przetwarzanie jego danych osobowych w tym celu. Dane osobowe Klienta mogą zostać również udostępnione biurom informacji gospodarczej po spełnieniu warunków określonych odpowiednio w ustawie o udostępnianiu informacji gospodarczych i wymianie danych gospodarczych oraz w Prawie bankowym, oraz na podstawie zgody Klienta po wygaśnięciu zobowiązania, a także podmiotom należącym do Platformy Wymiany Informacji Pożyczkowej1, na podstawie zgody udzielonej przez Klienta. Cardina sp. z o.o. może również przekazywać dane osobowe podmiotom, które przetwarzają te dane na jej zlecenie np. dostawcom usług IT, agencjom marketingowym, podmiotom profesjonalnie zajmującym się przetwarzaniem danych w celu weryfikacji zdolności kredytowej – na podstawie umów zawartych z tymi podmiotami przez Cardina sp. z o.o. Wskazane podmioty przetwarzają dane osobowe tylko na rzecz i polecenie Cardina sp. z o.o., z zachowaniem wszelkich wymogów i standardów ochrony danych osobowych.

6. Dane Klienta będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, również w formie profilowania, polegającego na zautomatyzowanym podejmowaniu decyzji odnośnie zdolności kredytowej w oparciu o informacje pozyskane ze zbiorów danych Uczestników Platformy Wymiany Informacji Pożyczkowej o historii pożyczek Klienta oraz wynikach analiz statystycznych; wynik profilowania ma znaczenie dla decyzji w przedmiocie zawarcia umowy kredytu, z zastrzeżeniem, że Klientowi w każdym przypadku przysługuje prawo do uzyskania interwencji ludzkiej ze strony Administratora, wyrażenia własnego stanowiska i do zakwestionowania tej decyzji. Dane Klienta mogą być również przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym w formie profilowania w celu dokonania oceny ryzyka prania pieniędzy i finansowania terroryzmu. Ocena obejmować może dane osobowe zawarte we wszelkich dokumentach przekazanych przez Klienta przy zawarciu umowy lub złożenia zlecenia przeprowadzenia transakcji. Dokonanie oceny może skutkować automatycznym zakwalifikowaniem do grupy ryzyka, w tym do grupy nieakceptowalnego ryzyka zagrożonej automatyczną blokadą i nienawiązaniem relacji gospodarczej albo niewykonaniem transakcji. Administrator może również przetwarzać dane Klienta w sposób zautomatyzowany, również w formie profilowania, w celu prowadzenia działań marketingu bezpośredniego, a za zgodą Klienta, również w celu prowadzenia marketingu jego partnerów biznesowych.

7. Przekazane dane osobowe będą przechowywane przez okres 3 lat od czasu zakończenia, rozwiązania lub wygaśnięcia Umowy, lub do momentu wygaśnięcia obowiązku przechowywania danych wynikającego z mocy prawa, w tym przechowywania dokumentów księgowych. Dane osobowe przetwarzane na podstawie zgody Klienta przetwarzane są do momentu wycofania tej zgody. Dane osobowe przetwarzane ze względu na usprawiedliwiony interes Cardina sp. z o.o. nie będą przetwarzane dla tych celów w przypadku zgłoszenia przez Klienta sprzeciwu wobec takiego przetwarzania.

8. Cardina sp. z o.o. pozyskuje dane osobowe bezpośrednio od Klienta podczas składania wniosku o wydanie karty i udzielenie limitu kredytowego oraz zawarcia i wykonania umowy. Cardina sp. z o.o. zbiera również dane cyfrowe Klienta podczas procesu wnioskowania o udzielenie limitu kredytowego takie jak adres IP, dane dotyczące sesji i komputera. Dane osobowe Klienta mogą być również pozyskiwane od podmiotów trzecich takich jak biura informacji gospodarczych oraz podmioty należące do Platformy Wymiany Informacji Pożyczkowej oraz z publicznie dostępnych źródeł (np. CEiDG).

9. Klient ma prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także przenoszenia danych.

10. W szczególności Klient ma prawo w dowolnym momencie wnieść sprzeciw wobec przetwarzania dotyczących go danych osobowych na potrzeby marketingu bezpośredniego Cardina sp. z o.o., w tym profilowania, w zakresie, w jakim przetwarzanie jest związane z takim marketingiem bezpośrednim.

11. Klient ma prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych w każdym momencie, bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

12. Klient ma prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych gdy uzna, że przetwarzanie dotyczących go danych osobowych narusza przepisy prawa powszechnie obowiązującego, w tym RODO.